Tìm kiếm tài khoản

Tìm kiếm tài khoản theo email hoặc username

Tìm kiếm tài

GET https://abc.hoola.vn/manage/api/users/search-user

Để thực hiện truy vấn, phải có tối thiểu 1 tham số hoặc là email hoặc là username của tài khoản. Khi có đồng thời cả tham số email và username, tài khoản sẽ được ưu tiên tìm kiếm trước theo email, nếu không có kết quả trùng khớp theo email thì sẽ tiếp tục tìm kiếm tài khoản theo username.

Query Parameters

NameTypeDescription

token

string

Token xác thực tài khoản của bạn

email

string

Email của tài khoản

username

string

Username của tài khoản

Mã phản hồi respCode "00". Truy vấn thành công. Data trả về
{
  "respCode": "00",
  "user": {
    "_id": "73chhLtPnxpPoekrx",
    "createdAt": "2021-05-27T08:38:15.067Z",
    "username": "vuvanhoang",
    "emails": [
      {
        "address": "hoangvuvan@abc.com",
        "verified": false
      }
    ],
    "profile": {
      "name": "Vu Van Hoang"
    },
    "myCourses": [
      {
        "courseId": "wSZpqbtWowmpLC68L",
        "activatedDate": "2021-05-29T06:19:24.107Z",
        "expiredAt": "2121-05-05T06:19:24.107Z"
      }
    ],
    "myCart": [
      {
        "courseId": "vivPteJNNC2P94Es8",
        "status": "DELETED"
      }
    ],
    "myTransactions": [
      "nTv5XgDMNcMLBuRM5"
    ]
  },
  "msg": "Success"
}

Ví dụ về tìm kiếm một tài khoản:

Tìm kiếm một tài khoản theo email:
GET:
https://abc.hoola.vn/manage/api/users/search-user?token=sdhg23797sdbv9186jdvk58&email=abc@abc.com


Tìm kiếm một tài khoản theo username:
GET:
https://abc.hoola.vn/manage/api/users/search-user?token=sdhg23797sdbv9186jdvk58&username=abc


Tìm kiếm một tài khoản theo email hoặc theo username:
GET:
https://abc.hoola.vn/manage/api/users/search-user?token=sdhg23797sdbv9186jdvk58&email=abc@abc.com&username=abc

Last updated