H
H
Hoola.vn
v1.2.1
Search
K

Lấy thông tin nhiều tài khoản

Lấy thông tin của nhiều tài khoản cùng lúc
get
https://abc.hoola.vn
/manage/api/users/get-multi-user
Lấy thông tin nhiều tài khoản
Ví dụ về lấy thông tin nhiều tài khoản:
GET:
https://abc.hoola.vn/manage/api/users/get-multi-user?token=kshfk295xkjvbk0929375knxcbvk9895792&start=0&limit=50