Lấy thông tin nhiều tài khoản

Lấy thông tin của nhiều tài khoản cùng lúc

Lấy thông tin nhiều tài khoản

GET https://abc.hoola.vn/manage/api/users/get-multi-user

Một lần truy vấn lấy được tối đa thông tin 100 tài khoản

Query Parameters

NameTypeDescription

token

string

Token xác thực tài khoản của bạn

start

integer

Bỏ qua số lượng tài khoản trong kết quả truy vấn (tối thiểu là 0)

limit

integer

Giới hạn số lượng tài khoản lấy thông tin (tối thiểu là 1 và tối đa là 100)

Mã phản hồi respCode "00". Truy vấn thành công. Dữ liệu trả về
{
  "respCode": "00",
  "users": [
    {
      "_id": "73chhLtPnxpPoekrx",
      "createdAt": "2021-05-27T08:38:15.067Z",
      "username": "vuvanhoang",
      "emails": [
        {
          "address": "hoangvuvan@abc.com",
          "verified": false
        }
      ],
      "profile": {
        "name": "Vu Van Hoang"
      },
      "myCourses": [
        {
          "courseId": "wSZpqbtWowmpLC68L",
          "activatedDate": "2021-05-29T06:19:24.107Z",
          "expiredAt": "2121-05-05T06:19:24.107Z"
        }
      ],
      "myCart": [
        {
          "courseId": "vivPteJNNC2P94Es8",
          "status": "DELETED"
        }
      ],
      "myTransactions": [
        "nTv5XgDMNcMLBuRM5"
      ]
    },
    {
      "_id": "sWMDTaKwgdAqnLtYd",
      "createdAt": "2021-05-27T08:35:38.162Z",
      "username": "userAPI48",
      "emails": [
        {
          "address": "userapi48@api.com",
          "verified": true
        }
      ],
      "profile": {
        "name": "Tai khoan API 48",
        "affUserType": "L1",
        "tUid": ""
      },
      "myCourses": [],
      "myCart": [
        {
          "courseId": "vivPteJNNC2P94Es8",
          "status": "DELETED"
        }
      ]
    },
    {
      "_id": "jSYigdZhMMLY9yava",
      "createdAt": "2021-05-27T07:15:01.150Z",
      "username": "userAPI44",
      "emails": [
        {
          "address": "userapi44@api.com",
          "verified": false
        }
      ],
      "profile": {
        "name": "Tai khoan API 44"
      },
      "myCart": [
        {
          "courseId": "wSZpqbtWowmpLC68L",
          "status": "DELETED"
        }
      ]
    }
  ],
  "msg": "Success"
}

Ví dụ về lấy thông tin nhiều tài khoản:

GET: 
https://abc.hoola.vn/manage/api/users/get-multi-user?token=kshfk295xkjvbk0929375knxcbvk9895792&start=0&limit=50

Last updated