Chia sẻ tài khoản lớp học

Bảo mật thêm 01 lớp: Chống chia sẻ lớp học.

>> Xem chi tiết Video hướng dẫn: Tại đây

Cài đặt cho các sections khác nhau vào học cùng một lúc. 01 tài khoản có thể vào học cùng lúc trên nhiều thiết bị (nếu bật) hoặc 01 tài khoản chỉ có thể học trên một thiết bị trong một thời điểm (nếu tắt - mặc định), đồng nghĩa các thiết bị muốn vào học phải nằm trong các khung giờ khác nhau.

Last updated