Tạo nhiều tài khoản

Tạo nhiều tài khoản

Tạo nhiều tài khoản

POST https://abc.hoola.vn/manage/api/users/create-multi-user

Để tránh trường hợp timeout request và dễ theo dõi kết quả, chỉ nên tạo tối đa 100 tài khoản trong một lần truy vấn. Lưu ý, thông số của từng tài khoản trong mảng danh sách tài khoản phải đáp ứng yêu cầu sau: - Họ và tên tài khoản phải là kiểu chuỗi (string), độ dài tối thiểu 3 ký tự; - Username phải là kiểu chuỗi (string), không có khoảng trống, không có ký tự đặc biệt, chấp nhận các ký tự a-z, A-Z, 0-9, độ dài phải từ 3 đến 20 ký tự; - Password phải có độ dài từ 6 đến 35 ký tự. Cách trường thông tin tuỳ chọn của tài khoản: - phone: Số điện thoại, - city: Tỉnh, thành phố, - district: Quận, huyện, -street: Đường, phố, - gender: Giới tính (Nam/Nữ), - job: Nghề nghiệp Khoảng cách thời gian giữa các lần truy vấn tạo nhiều tài khoản nên tối thiểu là 10 phút để tránh trường hợp truy vấn quá nhiều làm server quá tải.

Query Parameters

NameTypeDescription

token

string

Token xác thực tài khoản của bạn

sendEmail

Bolean

(true/false) Set bằng true để gửi email thông báo tài khoản được tạo thành công cho email.

Request Body

NameTypeDescription

users

array

Mảng danh sách thông tin các tài khoản cần tạo (bao gồm tên, username, email và password)

Mã phản hồi respCode "00". Data trả về gồm số lượng tài khoản tạo thành công và tạo không thành công 
{
  "respCode": "00",
  "users": [
    {
      "name": "Nguyễn Văn A",
      "username": "nguyenvana",
      "email": "nguyenvana@abc.com",
      "password": "1234567890",
      "userId": null,
      "success": false,
      "status": "Email already in use"
    },
    {
      "name": "Lê Việt B",
      "username": "levietb",
      "email": "levietb@abc.com",
      "password": "1234567890",
      "userId": "msnJmaPa7KmtEzz3q",
      "success": true,
      "status": "Success created"
    },
    {
      "name": "Nguyễn Văn C",
      "username": "nguyenvanc",
      "email": "nguyenvan@abc.com",
      "password": "1234567890",
      "userId": "urs2vByNw9ETg9XYZ",
      "success": true,
      "status": "Success created"
    },
    {
      "name": "Trần Xuân D",
      "username": "tranxuand",
      "email": "tr@abc.com",
      "password": "1234567890",
      "userId": "MPC5B5dsdYD9Ak283",
      "success": true,
      "status": "Success created"
    },
    {
      "name": "Phạm Văn E",
      "username": "phamvane",
      "email": "phamvane@abc.com",
      "password": "1234567890",
      "userId": "cc95fXX5PTX5qDR9R",
      "success": true,
      "status": "Success created"
    },
    {
      "username": "nguyenxuanq",
      "email": "nguyenxuanq@abc.com",
      "password": "1234567890",
      "userId": null,
      "success": false,
      "status": "Not enough required infomation to create new user"
    },
    {
      "username": "lexuank",
      "email": "lexuank@abc.com",
      "userId": null,
      "success": false,
      "status": "Not enough required infomation to create new user"
    }
  ],
  "msg": "4 success, 3 error"
}

Ví dụ về tạo nhiều tài khoản:

POST:
https://abc.hoola.vn/manage/api/users/create-multi-user?token=sdhg23797sdbv9186jdvk58

body: {
  users: [
    {
      name: "Nguyễn Văn A",
      username: "nguyenvana",
      email: "nguyenvana@abc.com",
      password: "1234567890",
      phone: "0987654321",
      city: "Hà Nội",
      district: "Quận Cầu Giấy",
      street: "40 Hoàng Đạo Thuý",
      gender: "Nam",
      job: "Giáo viên THCS"
    },
    {
      name: "Lê Việt B",
      username: "levietb",
      email: "levietb@abc.com",
      password: "1234567890",
      phone: "0987654321",
      city: "Hà Nội",
      district: "Quận Ba Đình",
      street: "60 Điện Biên Phủ",
      gender: "Nam",
      job: "Lái xe"
    },
    {
      name: "Nguyễn Lan Hương",
      username: "nguyenlanhuong",
      email: "nguyenalanhuong@abc.com",
      password: "1234567890",
      phone: "0987654321",
      city: "Hà Nội",
      district: "Quận Thanh Xuân",
      street: "130 Nguyễn Trãi",
      gender: "Nữ",
      job: "Chuyên viên văn "
    },
    {
      name: "Trần Xuân D",
      username: "tranxuand",
      email: "tr@abc.com",
      password: "1234567890"
    },
    {
      name: "Phạm Văn E",
      username: "phamvane",
      email: "phamvane@abc.com",
      password: "1234567890"
    }
  ]
}

Last updated