Số lượng thiết bị đăng nhập

>> Xem chi tiết video hướng dẫn: Tại đây

Số thiết bị mà một tài khoản có thể dùng để đăng nhập website. Mặc định sẽ là 03 thiết bị (điện thoại, máy tính bảng và máy tính).

Nếu quá 3 thiết bị để đăng nhập 01 tài khoản, sẽ có thông báo yêu câu thoát một trong các thiết bị cũ. Trong trường hợp ý, học viên cũng được nhận thông báo khuyến cáo đổi mật khẩu nếu như không phải học viên thực hiện hành động này.

Last updated