Đăng ký tài khoản

>> Xem chi tiết video hướng dẫn:

Mỗi website khi mới khởi tạo đều có những trường cơ bản như Họ và Tên, Địa chỉ Email, nhà quản trị web có thể bật/tắt các trường theo nhu cầu.

Last updated