Mã chuyển khoản - Cách kích hoạt khóa học khi học viên thanh toán chuyển khoản

Cách kích hoạt mã đơn hàng cho học viên sau khi thanh toán qua hình thức Chuyển khoản online.

Phần quản lý này sẽ liên quan đến Hình thức thanh toán bằng chuyển khoản nhằm kích hoạt mã cho học viên. Quản trị viên sẽ cài đặt Số tài khoản chính trước theo mục 3 này để học viên có thể thanh toán theo. Sau đó quản trị sẽ nhận được mã và kích hoạt cho học viên.

pageCài đặt phương thức thanh toán

Trước khi kích hoạt mã chuyển khoản cho khóa học mà học viên đã thanh toán, quản trị viên phải biết được mã đó ở đâu và đây là các cách lấy:

  • Thông báo học viên đã thanh toán từ ngân hàng (SMS, Internet banking, Email...), quản trị viên nhận được nội dung chuyển khoản là SĐT + mã chuyển khoản. Quản trị viên sẽ lấy dãy mã đằng sau số điện thoại.

  • Quản trị có thể lấy trực tiếp mã chuyển khoản từ Danh sách đơn hàng của Quản lý bán hàng.

Quản trị chọn những đơn có hình thức "CK" và nhấn vào đơn hàng cần tìm.

Chi tiết đơn hàng sẽ hiện ra, quản trị tìm tới dòng Hình thức để lấy Mã chuyển khoản.

Quản trị viên nhập Mã chuyển khoản vào, ở đây web có hai lựa chọn

  • Hiển thị đơn hàng: Quản trị sẽ Kích hoạt khóa học tại đây

  • Kiểm tra mã: Kiểm tra mã điền vào có những thông tin đã đúng hay chưa (tổng đơn hàng, khóa học...) đã đúng hay chưa. Trong trường hợp học viên/ quản trị viên gõ nhầm mã thì quản trị viên vẫn có thể tìm ra đơn hàng đấy, sau đó sẽ lấy mã đơn chính xác quay trở lại Nhập mã chuyển khoản như phần trên và tiến hành Kích hoạt khóa cho học viên.

Mỗi khi có đợt đặt hàng, web đều được thông báo

Last updated