Mã khuyến mãi

Điền tên mã bạn muốn tạo, rồi nhấn Tạo mã khuyến mãi.

Hoặc nếu đã có sẵn một mã, làm các bước sau đây để chỉnh sửa mã:

Sau khi tạo mã mới hoặc chọn chỉnh sửa mã, ta sẽ được điều hướng đến phần Cài đặt của mã.

Cài đặt cơ bản

Điền các trường sau đây:

  • Tên mã khuyến mãi (ví dụ: Giảm giá 100k)

  • Loại mã: Giảm giá theo đơn hoặc Giảm giá theo khóa

  • Mã giảm giá: Mã mà học viên sẽ nhập vào khi thanh toán

  • Trạng thái: Hoạt động hoặc Dừng hoạt động

  • Giá trị: Số tiền giảm giá

  • Thời gian khuyến mãi: Gồm thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc

Luôn nhớ đến nhấn Cập nhập để lưu thông tin trước khi tiến tới các mục tiếp theo

Cài đặt khác

Khóa học áp dụng

Chọn khóa học áp dụng Mã khuyến mãi. Để trống nếu muốn áp dụng cho tất cả các khóa học.

Đối tượng khách hàng

Chọn khách hàng đã mua khóa học, hoặc tạo tài khoản trước/sau một ngày, hoặc có số khóa học ít/nhiều hơn một số lượng cụ thể. Để trống nếu muốn áp dụng cho tất cả khách hàng.

Luôn nhớ đến nhấn Cập nhập để lưu thông tin trước khi tiến tới các mục tiếp theo

Last updated