Lấy thông tin một tài khoản

Lấy thông tin của một tài khoản

Lấy thông tin một tài khoản

GET https://abc.hoola.vn/manage/api/users/get-single-user/:id

Path Parameters

NameTypeDescription

id

string

ID tài khoản cần lấy thông tin

Query Parameters

NameTypeDescription

token

string

Token xác thực tài khoản của bạn

Mã phản hồi respCode "00". Data trả về 
{
  "respCode": "00",
  "user": {
    "_id": "73chhLtPnxpPoekrx",
    "createdAt": "2021-05-27T08:38:15.067Z",
    "username": "vuvanhoang",
    "emails": [
      {
        "address": "hoangvuvan@abc.com",
        "verified": false
      }
    ],
    "profile": {
      "name": "Vu Van Hoang"
    },
    "myCourses": [
      {
        "courseId": "wSZpqbtWowmpLC68L",
        "activatedDate": "2021-05-29T06:19:24.107Z",
        "expiredAt": "2121-05-05T06:19:24.107Z"
      }
    ],
    "myCart": [
      {
        "courseId": "vivPteJNNC2P94Es8",
        "status": "DELETED"
      }
    ],
    "myTransactions": [
      "nTv5XgDMNcMLBuRM5"
    ]
  },
  "msg": "Success"
}

Ví dụ về lấy thông tin một tài

GET: 
https://abc.hoola.vn/manage/api/users/get-single-user/124khsdkgh7574?token=kshfk295xkjvbk0929375knxcbvk9895792

Last updated