H
H
Hoola.vn
v1.2.1
Search
K

Thêm nhiều khoá học vào nhiều tài khoản

post
https://abc.hoola.vn
/manage/api/courses/add-multi-course-to-multi-user
Thêm nhiều khoá học vào nhiều tài khoản
Ví dụ về thêm nhiều khoá học vào nhiều tài khoản:
GET:
https://abc.hoola.vn/manage/api/courses/add-multi-course-to-multi-user?token=sdhg23797sdbv9186jdvk58
body: {
users: ["msnJmaPa7KmtEzz3q", "cc95fXX5PTX5qDR9R", "urs2vByNw9ETg9XYZ", "MPC5B5dsdYD9Ak283"],
courses: ["vivPteJNNC2P94Es8", "2LnbF77cmzF5J8bHE"]
}