Thêm nhiều khoá học vào nhiều tài khoản

Thêm nhiều khoá học vào nhiều tài khoản

POST https://abc.hoola.vn/manage/api/courses/add-multi-course-to-multi-user

Để tránh trường hợp timeout request và dễ theo dõi kết quả, chỉ thêm khoá học vào tối đa 100 tài khoản trong một lần truy vấn.

Query Parameters

Request Body

Truy vấn thành công, data trả về bao gồm danh sách các khoá học được thêm vào tài khoản, danh sách tài khoản và trạng thái thêm khoá học vào tài khoản 
{
  "respCode": "00",
  "validCourses": [
    {
      "_id": "2LnbF77cmzF5J8bHE",
      "title": "Trắc nghiệm"
    },
    {
      "_id": "vivPteJNNC2P94Es8",
      "title": "15 Thủ Pháp Thị Giác Trong Nhiếp Ảnh"
    }
  ],
  "result": [
    {
      "userId": "urs2vByNw9ETg9XYZ",
      "success": true,
      "status": "Success"
    },
    {
      "userId": "cc95fXX5PTX5qDR9R",
      "success": true,
      "status": "Success"
    },
    {
      "userId": "MPC5B5dsdYD9Ak283",
      "success": true,
      "status": "Success"
    },
    {
      "userId": "msnJmaPa7KmtEzz3q",
      "success": true,
      "status": "Success"
    }
  ],
  "msg": "4 tài khoản thêm khoá học thành công, 0 tài khoản thêm khoá học lỗi"
}

Ví dụ về thêm nhiều khoá học vào nhiều tài khoản:

GET:
https://abc.hoola.vn/manage/api/courses/add-multi-course-to-multi-user?token=sdhg23797sdbv9186jdvk58

body: {
  users: ["msnJmaPa7KmtEzz3q", "cc95fXX5PTX5qDR9R", "urs2vByNw9ETg9XYZ", "MPC5B5dsdYD9Ak283"],
  courses: ["vivPteJNNC2P94Es8", "2LnbF77cmzF5J8bHE"]
}

Last updated