H
H
Hoola.vn
v1.2.1
Search
K

Đếm số lượng khoá học

get
https://abc.hoola.vn
/manage/api/courses/count-total-course
Đếm số lượng khoá học
Ví dụ đếm số lượng khoá học:
GET:
https://abc.hoola.vn/manage/api/courses/count-total-course?token=sdhg23797sdbv9186jdvk58