Đếm số lượng khoá học

Đếm số lượng khoá học

GET https://abc.hoola.vn/manage/api/courses/count-total-course

Query Parameters

NameTypeDescription

token

string

Token xác thực tài khoản của bạn

Mã phản hồi respCode "00". Truy vấn thành công. Data trả về
{
    "respCode": "00",
    "totalCourse": 7,
    "msg": "Success"
}

Ví dụ đếm số lượng khoá học:

GET:
https://abc.hoola.vn/manage/api/courses/count-total-course?token=sdhg23797sdbv9186jdvk58

Last updated