Chỉnh sửa Logo Thương Hiệu

Logo hiển thị ngay đầu phần Thanh công cụ của trang web

>>Xem chi tiết Video Hướng dẫn:

Nhấn Upload để tải hình ảnh logo lên

Nhấn Về thư viện để quay trở lại

Nhấn Chọn để đưa hình ảnh ra ngoài

Nhấn Cập nhập để lưu thông tin và hiển thị bên ngoài web

Giờ khách hàng có thể load lại trang web và xem hình ảnh logo hiển thị như thế nào!

Last updated