Tạo một tài khoản

Tạo mới một tài khoản

Tạo một tài

POST https://abc.hoola.vn/manage/api/users/create-single-user

Lưu ý, để tránh truy vấn quá nhiều dẫn đến quá tải server, khoảng cách thời gian giữa mỗi lần truy vấn tạo một tài khoản nên tối thiểu là 5 giây

Query Parameters

NameTypeDescription

token

string

Token xác thực tài khoản của bạn

sendEmail

Bolean

(true/false) Set bằng true để gửi email thông báo tài khoản được tạo thành công cho email.

Request Body

NameTypeDescription

job

string

Nghề nghiệp

gender

string

Giới tính (nam hoặc nữ)

street

string

Đường, phố

district

string

Quận, huyện

city

string

Tỉnh, thành phố

phone

string

Số điện thoại

name*

string

Họ và tên của tài khoản được tạo. Họ tên tài khoản phải là kiểu chuỗi (string), độ dài tối thiểu 3 ký tự

username*

string

Username của tài khoản được tạo. Username phải là kiểu chuỗi (string), không có khoảng trống, không có ký tự đặc biệt, chấp nhận các ký tự a-z, A-Z, 0-9, độ dài từ 3 đến 20 ký tự

email*

string

Email của tài khoản được tạo

password*

string

Mật khẩu của tài khoản được tạo. Độ dài của mật khẩu phải từ 6 đến 35 ký

Mã phản hồi respCode "00". Tạo tài khoản thành công. Data trả về 
{
  "respCode": "00",
  "user": {
    "userId": "zKpEoZmyDwMP9gtGr",
    "name": "Nguyễn Văn A",
    "username": "nguyenvana",
    "email": "nguyenvana@abc.com",
    "status": "Success created"
  },
  "msg": "Create user success"
}

Ví dụ về tạo một tài khoản:

POST:
https://abc.hoola.vn/manage/api/users/create-single-user?token=sdhg23797sdbv9186jdvk58

body: {
  name: "Nguyễn Văn A",
  username: "nguyenvana",
  email: "nguyenvana@abc.com",
  password: "1234567890",
  phone: "0987654321",
  city: "Hà Nội",
  district: "Quận Cầu Giấy",
  street: "40 Hoàng Đạo Thuý",
  gender: "Nam",
  job: "Giáo viên THCS"
}

Last updated