Khóa học

Dưới chữ Thống kê về khóa học là bộ lọc. Quản trị viên chọn khóa học để xem thống kê của chính khóa học đó.

Quản trị viên có thể xem chi tiết thông tin về từng học viên cho từng khóa học:

Last updated