Tài khoản

>> Xem video hướng dẫn chi tiết:

Bao gồm cả thông tin của phần giỏ hàng: chờ thanh toán/ thanh toán thành công, đã thêm, đã xóa,... quản trị viên đều quan sát được.

  • Tại phần Tìm kiếm, quản trị viên có thể tìm kiếm thông tin của một học viên bất kỳ, chỉ cần một trường thông tin hoặc chỉ cần một phần của trường thông tin bất kỳ hệ thống đều tìm kiếm được

  • Quay trở lại phần Danh sách, quản trị viên có thể Lọc thông tin hoặc Xuất dữ liệu học viên.

  • Quản trị viên cũng có thể tự tạo tài khoản cho học viên trong trường hợp cần thiết hoặc trong các chiến dịch của web bằng cách nhấn vào Tạo tài khoản.

Sau đó điền thông tin của học viên và nhấn Tạo tài khoản.

  • Để chỉnh sửa thông tin chi tiết, quản trị viên nhấn vào dấu 3 chấm cuối dòng của một tài khoản và nhấnCài đặt.

Tại mục Thông tinđầu tiên, có những thông tin chi tiết mà quản trị viên có thể quan sát. Ngoài ra có 2 phần quan trong, Thông tin Affiliate - điều chỉnh mức thưởng cho tài khoản từ mức 1 đến mức 5 tùy chọn khi học viên trở thành cộng tác viên & Chọn vai trò và Phân quyền truy cấp - Phân hạng cho một tài khoản bất kì cho đội nhóm của Web.

Cụ thể, quản trị viên xem hướng dẫn tại:

Tại mụcKhóa họcthứ hai, quản trị viên có thể thêm hoặc xóa một khóa học bất kì cho tài khoản học viên đó.

Đây cũng là cách thêm một khóa cho học viên mà không phải thông qua mua bán hay mã kích hoạt nào cho học viên.

Tại mục Đơn hàng thứ ba, quản trị viên có thể xem các đơn hàng khóa học mà học viên đã tương tác.

Last updated