H
H
Hoola.vn
v1.2.1
Search
K

Lấy thông tin nhiều khoá học

get
https://abc.hoola.vn
/manage/api/courses/get-multi-course
Lấy thông tin nhiều khoá học
Ví dụ về lấy thông tin nhiều khoá học:
GET:
https://abc.hoola.vn/manage/api/courses/get-multi-course?token=kshfk295xkjvbk0929375knxcbvk9895792&start=0&limit=50