Lấy thông tin nhiều khoá học

Lấy thông tin nhiều khoá học

GET https://abc.hoola.vn/manage/api/courses/get-multi-course

Một lần truy vấn lấy được tối đa thông tin 100 khoá học

Query Parameters

NameTypeDescription

token

string

Token xác thực tài khoản của bạn

start

integer

Bỏ qua số lượng khoá học trong kết quả truy vấn (tối thiểu 0)

limit

integer

Giới hạn số lượng khoá học cần lấy thông tin (tối thiểu 0 và tối đa 100)

Mã phản hồi respCode "00". Truy vấn thành công. Data trả về 
{
  "respCode": "00",
  "courses": [
    {
      "_id": "2LnbF77cmzF5J8bHE",
      "refId": "1f2lhqd3j",
      "title": "Trắc nghiệm",
      "slug": "trac-nghiem",
      "approval": true,
      "category": [
        "46sWMNRYY7kTBYBFP",
        "TEuAKxTTRJsPyCxgH",
        "Kk9onGZ5rEGYWsZr8"
      ],
      "inCombo": [],
      "instructor": [
        "NGziCcBWgZeBBynBP",
        "dJHBsLthmeJeBWFd9"
      ],
      "purpose": [
        {
          "content": "Ku kuk"
        },
        {}
      ],
      "target_audience": [
        {}
      ],
      "tag": [],
      "trailer": {
        "source": "https://bitdash-a.akamaihd.net/content/MI201109210084_1/m3u8s/f08e80da-bf1d-4e3d-8899-f0f6155f6efa.m3u8",
        "sourceType": "UPLOAD",
        "sourceName": "f08e80da-bf1d-4e3d-8899-f0f6155f6efa"
      },
      "price": {
        "original": 699000,
        "discount_enable": null,
        "use_private_discount": null,
        "private_discount_time": {}
      },
      "affiliates": {},
      "chapters": [
        "7McDZ7maQW5aRf6eJ",
        "7e8xAkr2roGtBBiua",
        "zGFC4Cw9j4hX6aMLe",
        "HN6dxjNQtgKMbShJk",
        "nMbDyqkoT4MHDpsfy",
        "bbiooJ9Pp3ugcxebf",
        "yPk4a76wygiqw7gxo",
        "NGzZmAZKfuWXR8ENF",
        "TMDnd3BfHCMK42XmL",
        "58ePwhWTiopCkZJbK",
        "XPSrc6paXeeXz3Ai9",
        "6caqzfYqJB8D2ZmRH",
        "69qrkat3BFb8z4j9s",
        "bQCCdWiCLhiTex8nC",
        "ab5kimTNL9Ei694yb",
        "LRunvvintnr9GN5Rm",
        "pABjsDmaqvvD54apT",
        "aqJYehhyRjwsTiEi5"
      ],
      "createdAt": "2021-04-07T06:55:21.251Z",
      "label": "Nổi bật",
      "topic": "37LAFpmdGgs7JHLcJ",
      "updatedAt": "2021-05-25T11:11:31.538Z",
      "image_detail": {
        "original": {
          "path": "assets/app/uploads/uploadFiles/mqGyFGAidZXQsDfzK.png",
          "size": 83090,
          "type": "image/png",
          "extension": "png",
          "meta": {
            "pipePath": "lib/image/course-demo-02_hJouYpsfqRRpGYG6K-original.png"
          },
          "url": "https://wehoo-client-demo.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/lib/image/course-demo-02_hJouYpsfqRRpGYG6K-original.png"
        },
        "thumbnail160": {
          "meta": {
            "pipePath": "lib/image/course-demo-02_zLQZ5edeTFiAonA8o-thumbnail160.png"
          },
          "url": "https://wehoo-client-demo.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/lib/image/course-demo-02_zLQZ5edeTFiAonA8o-thumbnail160.png"
        },
        "preview": {
          "meta": {
            "pipePath": "lib/image/course-demo-02_6SBzCNXYbYgkJa3nD-preview.png"
          },
          "url": "https://wehoo-client-demo.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/lib/image/course-demo-02_6SBzCNXYbYgkJa3nD-preview.png"
        }
      },
      "image_primary": {
        "original": {
          "path": "assets/app/uploads/uploadFiles/tDo9idQLqhpyDbnmh.png",
          "size": 51683,
          "type": "image/png",
          "extension": "png",
          "meta": {
            "pipePath": "lib/image/detail-02_57gYrPTSfw62f3PuC-original.png"
          },
          "url": "https://wehoo-client-demo.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/lib/image/detail-02_57gYrPTSfw62f3PuC-original.png"
        },
        "thumbnail160": {
          "meta": {
            "pipePath": "lib/image/detail-02_rFDJCtG7Zm8xRiCmG-thumbnail160.png"
          },
          "url": "https://wehoo-client-demo.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/lib/image/detail-02_rFDJCtG7Zm8xRiCmG-thumbnail160.png"
        },
        "preview": {
          "meta": {
            "pipePath": "lib/image/detail-02_Fi6ca86eHNJes3p9R-preview.png"
          },
          "url": "https://wehoo-client-demo.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/lib/image/detail-02_Fi6ca86eHNJes3p9R-preview.png"
        }
      },
      "description": "<p>kukuku</p>",
      "headline": "Kuk ku",
      "requirement": "<p>NO</p>",
      "credit_shared": {
        "enable": false,
        "use_private_value": false,
        "value": 0
      },
      "type": "SALE",
      "docs": [
        {
          "title": "Tài liệu mới",
          "type": "VIDEO",
          "source": "https://bitdash-a.akamaihd.net/content/MI201109210084_1/m3u8s/f08e80da-bf1d-4e3d-8899-f0f6155f6efa.m3u8",
          "sourceType": "UPLOAD",
          "sourceName": "f08e80da-bf1d-4e3d-8899-f0f6155f6efa"
        },
        {
          "title": "Video 2",
          "type": "VIDEO",
          "source": "https://www.youtube.com/embed/3la9U5EsGhU",
          "sourceType": "EMBED"
        },
        {
          "title": "Mới nữa",
          "type": "VIDEO",
          "source": "76979871",
          "sourceType": "VIMEO"
        }
      ]
    },
    {
      "_id": "caF84Z4HrqFdrvgqx",
      "refId": "1f0vk44ad",
      "title": "Khoá linh tung lung tinh",
      "slug": "khoa-linh-tung-lung-tinh",
      "approval": true,
      "category": [
        "46sWMNRYY7kTBYBFP",
        "Kk9onGZ5rEGYWsZr8"
      ],
      "inCombo": [],
      "instructor": [
        "NGziCcBWgZeBBynBP"
      ],
      "purpose": [],
      "target_audience": [],
      "tag": [],
      "trailer": {
        "source": "https://www.youtube.com/embed/M40SBBsSCIA",
        "sourceType": "EMBED",
        "sourceName": "Kidzilla vs. The new Vimeo iOS app.mp4"
      },
      "price": {
        "original": 699000,
        "discount_enable": null,
        "use_private_discount": null,
        "private_discount_time": {}
      },
      "affiliates": {},
      "chapters": [
        "CXtZNRniWg9hrEtR7"
      ],
      "createdAt": "2021-03-17T08:16:37.757Z",
      "topic": "37LAFpmdGgs7JHLcJ",
      "updatedAt": "2021-05-15T07:57:39.059Z",
      "label": "Master",
      "image_detail": {
        "original": {
          "path": "assets/app/uploads/uploadFiles/mqGyFGAidZXQsDfzK.png",
          "size": 83090,
          "type": "image/png",
          "extension": "png",
          "meta": {
            "pipePath": "lib/image/course-demo-02_hJouYpsfqRRpGYG6K-original.png"
          },
          "url": "https://wehoo-client-demo.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/lib/image/course-demo-02_hJouYpsfqRRpGYG6K-original.png"
        },
        "thumbnail160": {
          "meta": {
            "pipePath": "lib/image/course-demo-02_zLQZ5edeTFiAonA8o-thumbnail160.png"
          },
          "url": "https://wehoo-client-demo.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/lib/image/course-demo-02_zLQZ5edeTFiAonA8o-thumbnail160.png"
        },
        "preview": {
          "meta": {
            "pipePath": "lib/image/course-demo-02_6SBzCNXYbYgkJa3nD-preview.png"
          },
          "url": "https://wehoo-client-demo.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/lib/image/course-demo-02_6SBzCNXYbYgkJa3nD-preview.png"
        }
      },
      "image_primary": {
        "original": {
          "path": "assets/app/uploads/uploadFiles/tDo9idQLqhpyDbnmh.png",
          "size": 51683,
          "type": "image/png",
          "extension": "png",
          "meta": {
            "pipePath": "lib/image/detail-02_57gYrPTSfw62f3PuC-original.png"
          },
          "url": "https://wehoo-client-demo.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/lib/image/detail-02_57gYrPTSfw62f3PuC-original.png"
        },
        "thumbnail160": {
          "meta": {
            "pipePath": "lib/image/detail-02_rFDJCtG7Zm8xRiCmG-thumbnail160.png"
          },
          "url": "https://wehoo-client-demo.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/lib/image/detail-02_rFDJCtG7Zm8xRiCmG-thumbnail160.png"
        },
        "preview": {
          "meta": {
            "pipePath": "lib/image/detail-02_Fi6ca86eHNJes3p9R-preview.png"
          },
          "url": "https://wehoo-client-demo.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/lib/image/detail-02_Fi6ca86eHNJes3p9R-preview.png"
        }
      },
      "headline": "à à s",
      "credit_shared": {
        "enable": false,
        "use_private_value": false,
        "value": 0
      },
      "type": "SALE"
    },
    {
      "_id": "6S8nYdmLjm9sptjnB",
      "refId": "1f0vjth4t",
      "title": "Khoá linh tinh",
      "slug": "khoa-linh-tinh",
      "approval": true,
      "category": [
        "46sWMNRYY7kTBYBFP"
      ],
      "inCombo": [],
      "instructor": [
        "dJHBsLthmeJeBWFd9",
        "NGziCcBWgZeBBynBP"
      ],
      "purpose": [],
      "target_audience": [],
      "tag": [],
      "trailer": {
        "source": "https://d2zihajmogu5jn.cloudfront.net/bipbop-advanced/bipbop_16x9_variant.m3u8",
        "sourceType": "UPLOAD",
        "sourceName": "Kidzilla vs. The new Vimeo iOS app.mp4"
      },
      "price": {
        "original": 699000,
        "discount_enable": true,
        "use_private_discount": true,
        "private_discount_price": 299000,
        "private_discount_time": {
          "start": "2021-04-21T16:43:00.000Z",
          "end": "2021-04-30T16:43:00.000Z"
        }
      },
      "affiliates": {},
      "chapters": [
        "7nty3DpGahGxXnX4v",
        "Jp2XY5Hcapfn2w6tD"
      ],
      "createdAt": "2021-03-17T08:13:01.519Z",
      "updatedAt": "2021-06-08T11:11:53.769Z",
      "label": "Master",
      "topic": "37LAFpmdGgs7JHLcJ",
      "image_detail": {
        "original": {
          "path": "assets/app/uploads/uploadFiles/JhDMvmxooqmmyRH7R.png",
          "size": 142967,
          "type": "image/png",
          "extension": "png",
          "meta": {
            "pipePath": "lib/image/course-demo-05_cfezDfngFMv64AJPR-original.png"
          },
          "url": "https://wehoo-client-demo.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/lib/image/course-demo-05_cfezDfngFMv64AJPR-original.png"
        },
        "thumbnail160": {
          "meta": {
            "pipePath": "lib/image/course-demo-05_bgdnBedNBR5eBdxny-thumbnail160.png"
          },
          "url": "https://wehoo-client-demo.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/lib/image/course-demo-05_bgdnBedNBR5eBdxny-thumbnail160.png"
        },
        "preview": {
          "meta": {
            "pipePath": "lib/image/course-demo-05_zmwCLgPFSjwCv9WCx-preview.png"
          },
          "url": "https://wehoo-client-demo.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/lib/image/course-demo-05_zmwCLgPFSjwCv9WCx-preview.png"
        }
      },
      "image_primary": {
        "original": {
          "path": "assets/app/uploads/uploadFiles/mDDY8vXLbbYZPFPbB.png",
          "size": 105121,
          "type": "image/png",
          "extension": "png",
          "meta": {
            "pipePath": "lib/image/detail-05_mqCueiW9gkYDYMWy2-original.png"
          },
          "url": "https://wehoo-client-demo.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/lib/image/detail-05_mqCueiW9gkYDYMWy2-original.png"
        },
        "thumbnail160": {
          "meta": {
            "pipePath": "lib/image/detail-05_Q87xh3itCkHSqG8tx-thumbnail160.png"
          },
          "url": "https://wehoo-client-demo.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/lib/image/detail-05_Q87xh3itCkHSqG8tx-thumbnail160.png"
        },
        "preview": {
          "meta": {
            "pipePath": "lib/image/detail-05_H5keYsfBB5N4v64iS-preview.png"
          },
          "url": "https://wehoo-client-demo.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/lib/image/detail-05_H5keYsfBB5N4v64iS-preview.png"
        }
      },
      "headline": "Kcuc akjjahiu akjfja; alsjfjkla l;fjalkjlajksdfsf",
      "credit_shared": {
        "enable": false,
        "use_private_value": false,
        "value": 0
      },
      "type": "UPCOMMING"
    }
  ],
  "msg": "Success"
}

Ví dụ về lấy thông tin nhiều khoá học:

GET: 
https://abc.hoola.vn/manage/api/courses/get-multi-course?token=kshfk295xkjvbk0929375knxcbvk9895792&start=0&limit=50

Last updated