H
H
Hoola.vn
v1.2.1
Search
K

Lấy thông tin một khoá học

get
https://abc.hoola.vn
/manage/api/courses/get-single-course/:id
Lấy thông tin một khoá
Ví dụ về lấy thông tin một khoá học
GET:
https://abc.hoola.vn/manage/api/courses/get-single-course/124khsdkgh7574?token=kshfk295xkjvbk0929375knxcbvk9895792