Lấy thông tin một khoá học

Lấy thông tin một khoá

GET https://abc.hoola.vn/manage/api/courses/get-single-course/:id

Path Parameters

NameTypeDescription

id

string

ID của khoá học

Query Parameters

NameTypeDescription

token

string

Token xác thực tài khoản của bạn

Mã phản hồi respCode "00". Truy vấn thông tin khoá học thành công. Data trả về
{
  "respCode": "00",
  "course": {
    "_id": "vivPteJNNC2P94Es8",
    "refId": "1esv2a12q",
    "title": "15 Thủ Pháp Thị Giác Trong Nhiếp Ảnh",
    "slug": "alo-alo",
    "approval": true,
    "inCombo": [],
    "purpose": [
      {
        "content": "alo"
      },
      {
        "content": "alo"
      }
    ],
    "target_audience": [
      {
        "content": "alo"
      }
    ],
    "tag": [],
    "trailer": {
      "source": "https://d2zihajmogu5jn.cloudfront.net/bipbop-advanced/bipbop_16x9_variant.m3u8",
      "sourceType": "UPLOAD",
      "sourceName": "Kidzilla vs. The new Vimeo iOS app.mp4"
    },
    "price": {
      "original": 699000,
      "discount_enable": true,
      "use_private_discount": true,
      "private_discount_price": 500000,
      "private_discount_time": {
        "start": "2021-01-11T16:00:00.000Z",
        "end": "2021-01-20T16:00:00.000Z"
      }
    },
    "affiliates": {
      "enable": true,
      "use_private": true,
      "use_basic_discount_percent": false,
      "basic_discount_percent": 0,
      "use_basic_payout_percent": false,
      "basic_payout_value": {
        "L1": 59000
      },
      "basic_payout_percent": {},
      "basic_discount_price": 599000
    },
    "chapters": [
      "WRu3x5X9j5WTWQbJd",
      "QroFQ3gvGdGfT6Spc",
      "PMYY56sXY6yWyAkGG",
      "pDFuMsi7R64nyQnyL",
      "PFAB8yFxtSRguSsjX",
      "FMkQPSt44vsaL54Pr",
      "CTytHWHc5DjbqyJti",
      "GBiBP9ZoWeeSp7Y7h",
      "PCMgRsrCPK2uuc7Mi"
    ],
    "createdAt": "2021-01-07T05:53:24.981Z",
    "updatedAt": "2021-04-20T08:32:34.855Z",
    "image_detail": {
      "original": {
        "path": "assets/app/uploads/uploadFiles/iiTmsiYHAEQQ8zzy7.png",
        "size": 94130,
        "type": "image/png",
        "extension": "png",
        "meta": {
          "pipePath": "lib/image/course-demo-07_JAmqKNr6p9N3JFWxj-original.png"
        },
        "url": "https://wehoo-client-demo.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/lib/image/course-demo-07_JAmqKNr6p9N3JFWxj-original.png"
      },
      "thumbnail160": {
        "meta": {
          "pipePath": "lib/image/course-demo-07_Q6FxeKrS2tErew9BZ-thumbnail160.png"
        },
        "url": "https://wehoo-client-demo.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/lib/image/course-demo-07_Q6FxeKrS2tErew9BZ-thumbnail160.png"
      },
      "preview": {
        "meta": {
          "pipePath": "lib/image/course-demo-07_9df7SsnEnMyhSRkRC-preview.png"
        },
        "url": "https://wehoo-client-demo.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/lib/image/course-demo-07_9df7SsnEnMyhSRkRC-preview.png"
      }
    },
    "image_primary": {
      "original": {
        "path": "assets/app/uploads/uploadFiles/KM79rtPQgZYAamwJk.png",
        "size": 60316,
        "type": "image/png",
        "extension": "png",
        "meta": {
          "pipePath": "lib/image/detail-07_Hh8QWwfytynQsdG3x-original.png"
        },
        "url": "https://wehoo-client-demo.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/lib/image/detail-07_Hh8QWwfytynQsdG3x-original.png"
      },
      "thumbnail160": {
        "meta": {
          "pipePath": "lib/image/detail-07_3DxbfNDATjFPNdWsM-thumbnail160.png"
        },
        "url": "https://wehoo-client-demo.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/lib/image/detail-07_3DxbfNDATjFPNdWsM-thumbnail160.png"
      },
      "preview": {
        "meta": {
          "pipePath": "lib/image/detail-07_SapHkRYXChoYqBQtn-preview.png"
        },
        "url": "https://wehoo-client-demo.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/lib/image/detail-07_SapHkRYXChoYqBQtn-preview.png"
      }
    },
    "description": "<p>alo</p>",
    "headline": "alo",
    "requirement": "<p>alo</p>",
    "credit_shared": {
      "enable": false,
      "use_private_value": false,
      "value": 0
    },
    "type": "SALE",
    "instructor": [
      "NGziCcBWgZeBBynBP"
    ],
    "topic": "fpY6Pvxep2f3Ks3sa",
    "category": [
      "46sWMNRYY7kTBYBFP",
      "TEuAKxTTRJsPyCxgH",
      "Kk9onGZ5rEGYWsZr8"
    ],
    "label": "Master",
    "docs": [
      {
        "title": "Tài liệu mới",
        "type": "VIDEO",
        "sourceType": "UPLOAD"
      },
      {
        "title": "Tài liệu mới",
        "type": "PDF",
        "source": "https://wehoo-client-demo.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/lib/pdf/uml-and-object-oriented-design_CGixhS9vCMrqPcHc9-original.pdf",
        "sourceType": "UPLOAD",
        "sourceName": "UML and Object-Oriented Design.pdf"
      }
    ]
  },
  "msg": "Success"
}

Ví dụ về lấy thông tin một khoá học

GET: 
https://abc.hoola.vn/manage/api/courses/get-single-course/124khsdkgh7574?token=kshfk295xkjvbk0929375knxcbvk9895792

Last updated