Đăng nhập

Đăng nhập và lấy token từ server.

Đăng nhập

POST https://abc.hoola.vn/manage/api/users/login-user

Request Body

NameTypeDescription

email

string

Email của tài khoản

password

string

Mật khẩu của tài khoản

Mã phản hồi respCode "00". Đăng nhập thành công, trả về token
và thời gian hết hạn. Data trả về
{
   respCode: "00",
   token: "6KxGr8LJzlixGIUskGv3VodeFI9u8fWtPs3no3Q3S3h",
   tokenExpires: "2021-06-14T08:51:23.685Z",
   msg: "login success",
}

Ví dụ đăng nhập:

POST: 
https://abc.hoola.vn/manage/api/users/login-user

body: 
{
    email: "abc@abc.com",
    password: "1234567890"
}

Last updated