Đếm số lượng tài khoản

Đếm tổng số lượng tài khoản đang có

Đếm số lượng tài tài khoản

GET https://abc.hoola.vn/manage/api/users/count-total-user

Query Parameters

NameTypeDescription

token

string

Token xác thực tài khoản của bạn

Mã phản hồi respCode "00". Truy vấn thành công. Data trả về
{
    "respCode": "00",
    "totalUser": 112,
    "msg": "Success"
}

Ví dụ đếm tổng số lượng tài khoản đang có

GET:
https://abc.hoola.vn/manage/api/users/count-total-user?token=sdhg23797sdbv9186jdvk58

Last updated