H
H
Hoola.vn
v1.2.1
Search
K

Đếm số lượng tài khoản

Đếm tổng số lượng tài khoản đang có
get
https://abc.hoola.vn
/manage/api/users/count-total-user
Đếm số lượng tài tài khoản
Ví dụ đếm tổng số lượng tài khoản đang có
GET:
https://abc.hoola.vn/manage/api/users/count-total-user?token=sdhg23797sdbv9186jdvk58