Hướng dẫn THỐNG KÊ

Nhấn vào mụcThống kê trong phần Quản lý web

Trong phần này sẽ thông kê chi tiết các hành vi tương tác của tất cả các tài khoản từ nhân viên đến học viên một khi đã đăng ký trên website, cũng thống kê luôn gói dung lượng mà web đang dùng.

Last updated