Tạo token login cho một tài khoản

Tạo mới một tài khoản

Tạo token login

POST https://abc.hoola.vn/manage/api/users/create-user-login-token

Chỉ admin và những người có quyền tạo token cho tài khoản mới được sử dụng api này.

Sau khi tạo được token login cho tài khoản, bạn chỉ cần append login token vào url trang học tạo từ hoola, ví dụ:

https://abc.hoola.vn?login_token=[token mới được tạo]

Như vậy là user sẽ tự động được đăng nhập và sử dụng chức năng bình thường.

Lưu ý, để tránh truy vấn quá nhiều dẫn đến quá tải server, khoảng cách thời gian giữa mỗi lần truy vấn tạo token cho tài khoản nên tối thiểu là 5 giây.

Query Parameters

NameTypeDescription

token*

string

Token xác thực tài khoản của bạn

Request Body

NameTypeDescription

userid*

String

id của user cần tạo token

Mã phản hồi respCode "00". Tạo tài khoản thành công. Data trả về 
{
  "respCode": "00",
  "token": "6KxGr8LJzlixGIUskGv3VodeFI9u8fWtPs3no3Q3S3h",
  "tokenExpires": "2021-06-14T08:51:23.685Z",
  "msg": "create login token success"
}

Ví dụ về tạo token cho một tài khoản:

POST:
https://abc.hoola.vn/manage/manage/api/users/create-user-login-token?token=sdhg23797sdbv9186jdvk58

body: {
  "userid": "QW49rLHztNiLO2di1Oae"  
}

Last updated