H
H
Hoola.vn
v1.2.1
Search
K

Tạo token login cho một tài khoản

Tạo mới một tài khoản
post
https://abc.hoola.vn
/manage/api/users/create-user-login-token
Tạo token login
Ví dụ về tạo token cho một tài khoản:
POST:
https://abc.hoola.vn/manage/manage/api/users/create-user-login-token?token=sdhg23797sdbv9186jdvk58
body: {
"userid": "QW49rLHztNiLO2di1Oae"
}