Mẫu chứng chỉ

Tạo mẫu chứng chỉ

Nhấn vào Tạo mẫu chứng chỉ.

Màn hình sẽ hiện một chứng chỉ mẫu có sẵn như dưới đây. Quản trị viên có thể thay nền, thêm chữ, hình ảnh, thay đổi bố cục cho chứng chỉ, ...

Khi nhấn vào từng thành phần trong mẫu chứng chỉ, ta có thể thay đổi vị trí, độ to, ... của thành phần đó.

Ví dụ:

Sau khi thay đổi mẫu chứng chỉ, ta cần chọn khóa học sẽ áp dụng mẫu chứng chỉ và nhấn Lưu cài đặt mẫu chứng chỉ.

Cấp chứng chỉ cho học viên thủ công

Nhấn Cấp chứng chỉ.

Điền tên học viên, email học viên, và tên khóa học, rồi nhấn Cấp chứng chỉ.

Last updated