Xoá khoá học khỏi tài khoản

Xoá khoá học khỏi tài khoản

GET https://abc.hoola.vn/manage/api/courses/remove-course-from-user

Query Parameters

NameTypeDescription

token

string

Token xác thực tài khoản của bạn

userId

string

ID của tài khoản cần xoá khoá học

courseId

string

ID của khoá học

Mã phản hồi respCode "00". Truy vấn thành công. Data trả về 
{
    "respCode": "00",
    "msg": "Success"
}

Ví dụ về xoá khoá học khỏi tài khoản:

GET:
https://abc.hoola.vn/manage/api/courses/remove-course-from-user?token=sdhg23797sdbv9186jdvk58&userId=sfh959sdsd&courseId=ljd092785hdbxn

Last updated