Chứng chỉ đã cấp

Nhấn Xóa chứng chỉ nếu quản trị viên muốn xóa chứng chỉ của học viên đó.

Last updated