H
H
Hoola.vn
v1.2.1
Search
K

Thêm khoá học cho tài khoản

get
https://abc.hoola.vn
/manage/api/courses/add-course-to-user
Thêm khoá học cho tài khoản
Ví dụ về thêm khóa học cho tài khoản:
GET:
https://abc.hoola.vn/manage/api/courses/add-course-to-user?token=sdhg23797sdbv9186jdvk58&userId=sfh959sdsd&courseId=ljd092785hdbxn