Thêm khoá học cho tài khoản

Thêm khoá học cho tài khoản

GET https://abc.hoola.vn/manage/api/courses/add-course-to-user

Query Parameters

NameTypeDescription

token

string

Token xác thực tài khoản của bạn

userId

string

ID của tài khoản cần thêm khoá học

courseId

string

ID của khoá học

Mã phản hồi respCode "00". Truy vấn thành công. Data trả về
{
    "respCode": "00",
    "msg": "Success"
}

Ví dụ về thêm khóa học cho tài khoản:

GET:
https://abc.hoola.vn/manage/api/courses/add-course-to-user?token=sdhg23797sdbv9186jdvk58&userId=sfh959sdsd&courseId=ljd092785hdbxn

Last updated