Chỉnh sửa khách hàng tiêu biểu

Chính là phần hiển thị logo (có thể kèm tên) của các đối tác - khách hàng lớn của web.

  • Tiêu đề: Thay đổi nội dung theo ý muốn của quản trị viên

  • Thiết lập hiển thị: bật/tắt tên khách hàng và đường lick truy cập của khách hàng website

Trong tính năng, khách hàng có thể biến đổi theo nội dung mình muốn, có thể hiển thị những trang web con hay mẹ của website này để tạo đường đãn cho học viên của mình. Ví dụ: Bạn là công ty mẹ, tạo ra nhiều công ty con, một trog các công ty con là lĩnh vực đạo tạo và đang sử dụng nền tảng Hoola, vậy bạn có thể đổi phần tính năng này link đến những trang web của bạn cũng một tập đoàn lớn chẳng hạn.

Để thay đổi nội dung từng khách hàng, nhấn vào phần Sửa.

Thay đổi nội dung và nhấn Tạo khách hàng là hoàn thành.

Nếu muốn xóa khách hàng, thêm khách hàng hoặc di chuyển phần hiện thị trước sau, quản trị viên tham khảo hình ảnh sau:

Giờ khách hàng có thể load lại trang web và xem phần hiển thị khách hàng của mình như thế nào!

Last updated